Imejte na široko odprta vsa vrata, vratca in okna pa tudi srce, da bi lahko vselej in neovirano prišlo k vam srčno prijateljstvo in resnična, prava, topla človeška ljubezen.

Julius Kugy

Aktivna državljanska in domovinska vzgoja je zahteven celosten proces. Pomembno pri tem je, da smo učitelji usmerjeni v medpredmetno sodelovanje oz. povezovanje. V to nas usmerjajo tudi cilji vseh učnih predmetov, ki razvijajo državljanske in socialne kompetence.

Prepričani smo, da je na slovenskih šolah veliko strokovnih delavcev, ki izvajamo raznovrstne dejavnosti, s katerimi pri učencih in dijakih spodbujamo pozitiven odnos do sebe, naroda, domovine in države. Hkrati mlade usposabljamo za državljansko delovanje, saj v učni proces vključujemo tudi aktualne družbene dogodke v skladu s temeljnimi etičnimi načeli.

Seveda, nikoli nismo zadovoljni, vedno si želimo preverjati lastne  postopke in iščemo nove. To je pomemben razlog, da smo se odločili za pripravo  prve mednarodne konference

VZGOJA ZA LJUBEZEN DO DOMOVINE IN DRŽAVE

Konferenca bo na Dan Rudolfa Maistra,

v soboto, 23. 11. 2019,

na OŠ Radlje ob Dravi, Koroška cesta 17, 2360 Radlje ob Dravi.

 

Spoštovane kolegice in kolegi, vabimo tudi vas k sodelovanju z avtorskim prispevkom, v katerem boste lahko predstavili svoje izkušnje, kako vi spodbujate mlade, da bi imeli pozitiven odnos do slovenske kulture, naroda, države, domovine in pri tem upoštevali človekove pravice.

Mednarodna konferenca je namenjena vsem pedagoškim delavcem, vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem vseh predmetnih področij (SLJ, MAT, TJA, TJN, LUM, GUM, DRU, GEO, ZGO, DKE, SPO, FIZ, KEM, BIO, NAR, TIT, NIT, GOS, ŠPO), razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem,  ravnateljem in drugim zainteresirani posameznikom.

Učitelji ste vabljeni, da predstavite vaše konkretne izkušnje, izvirne primere poučevanja oz. vzgojnega delovanja za pozitivni odnos do Slovenije. Veseli bomo vaših predstavitev različnih učnih strategij, kako v svoje delo na tem področju vključujete IKT, kako spodbujate učenčevo in svojo (učiteljevo) ustvarjalnost in zanimanje za aktivno državljanstvo, kako izboljšujete te kompetence, kako mlade spodbujanje k vključevanju pri soustvarjanju pozitivne vzdušja v lokalnem okolju.

Cilji mednarodne konference:

  • Spodbuditi učitelje, da pri svojem predmetu znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa spodbujajo razvoj državljanskih kompetenc, kot so politična pismenost, razvoj kritičnega mišljenja in nekaterih stališč in vrednot.
  • Opolnomočiti učitelje, da bolj uspešno spodbujajo učence k aktivnemu državljanstvu in razvijajo pozitiven odnos do naroda, domovine in države.
  • Nakazati možnosti medpredmetnega sodelovanja in povezovanja znotraj domovinskih in državljanskih tem.
  • Prepoznati domovinske in državljanske teme znotraj lastnega predmeta.
  • Predstaviti učiteljem primere dobrih praks, kako vzgajati za državljanske kompetence pri razrednih urah,  šolskih in drugih prireditvah in proslavah, zunajšolskih oz. dodatnih dejavnostih, interesnih dejavnostih.
  • Poglobiti znanje o državljanski in domovinski kulturi.
  • Ozavestiti pomen in nujnost vzgoje za aktivno državljanstvo in pozitiven odnos do države in naroda.

V uvodnem delu bodo predavatelji iz Slovenije in tujine spregovorili o vlogi kulturne dediščine kot temelju narodove samobitnosti v globaliziranem svetu, vlogi medkulturnega dialoga med pripadniki  različnih narodov, jezikov, kultur, o narodni in državni identiteti,  kje je mesto človekovih pravic pri vzgoji državljanskih kompetenc in kako se ohranja narodna samobitnost zunaj meja Slovenije in pd.

Poleg predstavitev izvirnih avtorskih prispevkov želimo z udeleženci izmenjati izkušnje, razpravljati o različnih pristopih, s katerimi bi lahko povečali zanimanje mladih za narod, državo in domovino ter njen razvoj in obstoj.

Na konferenci bo tudi priložnost za neformalno druženje ter individualno izmenjavo izkušenj na omenjenem področju, povezovanje in dogovarjanje za skupne dejavnosti v prihodnje.

Pisne strokovne prispevke udeležencev bomo objavili v e-zborniku, za kar boste prejeli potrdilo (Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v  nazive  po 20. členu, točka č, 2. alinea).

Ostali udeleženci (navzoči in dejavni na 8-urni konferenci) bodo prejeli potrdilo o udeležbi (19. členu Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju).

Udeleženci, ki se boste odločili za pripravo in predstavitev strokovnega prispevka lahko izberete oz. pripravite vsebino iz enega izmed naslednjih sklopov:

  • Znanje: Kako na kreativen/inovativen način učencem približati znanje o domovini in državi (dejstva, podatki, koncepti, zamisli, teorije)
  • Spretnosti:  Kako vzgajati znotraj ljubezni do domovine in države za kritično mišljenje, reševanje problemov, timsko delo, razvoj sporazumevalnih  in pogajalskih sposobnosti, analitične spretnosti
  • Odnosi in vrednote: spoštovanje človekovih pravic, pripravljenost na udeležbo v demokratičnem odločanju, zanimanje za politična in družbeno-gospodarska gibanja, humanistiko, medkulturno razumevanje, zagotavljanje socialne pravičnosti in poštenosti

 

Kotizacija za aktivno udeležbo s prispevkom na konferenci znaša  80 EUR (konferenčno gradivo, potrdilo o udeležbi na mednarodni strokovni konferenci, udeležbo na plenarnem predavanju, kosilo, kavo in osvežilne napitke med odmori).

 Rok za oddajo povzetka prispevka: torek, 10. 9. 2019.

Povzetek oddajte v Prijavnici.  Povzetek prispevka naj vsebuje:  navedbo avtorja ali soavtorjev, naslov prispevka, kratek povzetek (največ 200 besed).

Za jezikovno in vsebinsko ustreznost prispevka tako v slovenščini kot v angleščini odgovarjajo avtorji. Povzetke prispevkov bo pregledal organizacijski odbor konference. Informacijo o tem, ali je prispevek uvrščen v program mednarodne konference Vzgoja za ljubezen do domovine, boste prejeli najkasneje do 17. 9. 2019. 

 

 Organizacijski odbor mednarodne konference