Človek, ki le nase misli in v vsem išče le svoj dobiček, ne more biti srečen. Če hočeš živeti za sebe, živi za druge!

Seneka

Društvo katoliških pedagogov Slovenije

O nastanku društva

19. februarja 1989 se je v Dravljah v Ljubljani zbrala skupina vernih pedagogov. Želeli smo, da bi se verni učitelji in vzgojitelji različnih stopenj in strokovnih usmeritev redno srečevali in se medsebojno bogatili kot ljudje, kristjani in strokovnjaki. Nastopil je čas novega upanja, da smemo, moremo in moramo sooblikovati slovenski pedagoški prostor in misel, ki raste iz krščanskih korenin. Leta 1994 smo se registrirali kot društvo. Številčno naraščanje članov je pokazalo, da mnoge učitelje naše delovanje osebno nagovarja. Dejavnosti društva smo iz leta v leto širili. Leta 1992 smo postali člani Evropskega združenja krščanskih učiteljev (SIESC). Trikrat smo organizirali letni kongres SIESC; leta 2000 z naslovom Naš čas, mladi, njihovi starši in učitelji, leta 2004 z naslovom Izstopajoči učenci: izziv za učitelja leta 2014 pa z naslovom Umetnost, duhovnost in vzgoja.

Kako smo organizirani, smo zapisali v Pravilih Društva katoliških pedagogov Slovenije.

Prizadevamo si

  • deliti si vrednote in slediti pedagoškemu klicu
  • pomagati pri osebnostni rasti
  • povezovati ljudi, njihovo znanje, izkušnje in moči
  • strokovno izpopolnjevati

Društvo katoliških pedagogov Slovenije povezuje in med svoje člane vabi vse, ki se kakorkoli in na kateri koli stopnji ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem, ali pa jih vzgojno in izobraževalno delo še posebej zanima in jim to ni poklic.

Pomembnejša kot izobraževanje nam je vzgoja. Trudimo se za vzgojo, ki oblikuje osebnostno zrele, samostojne, svobodne in ustvarjalne ljudi, ki razvijajo svoje telesne, duševne in duhovne zmožnosti ter so usposobljeni za odgovorno življenje in sodelovanje z drugimi v družini, na delovnem mestu, pri političnem udejstvovanju, v občestvenem in družbenem življenju.

Za doseganje tega cilja delujemo na področju strokovnosti, osebnostni ter duhovni rasti, povezanosti in poklicanosti.

Strokovnost. Učitelj je kot strokovni delavec ustvarjalen, zato je odprt za spremembe ter išče nova znanja in nove rešitve. Hkrati kritično razmišlja o novostih svojega strokovnega področja in pedagoškega dela.

Osebnostna ter duhovna rast. Učitelj sooblikuje osebnosti novih generacij s tem, da omogoča pogoje, da mladi razvijajo svoje talente in oblikuje pozitivno držo do dela, ustvarjanja in življenja. Zato je učiteljevo delo zelo odgovorno, in prinaša mnogo zadovoljstva. Mladi namreč rasejo ali padajo ob osebnostih, ki jih učijo in vzgajajo. Učiteljevo delo je v tej nalogi tem uspešnejše, čim bolj so njegove besede skladne z dejanji. Zato mora učitelj še posebej skrbeti za svojo osebnost. Več ko učitelj stori za svojo osebnostno rast, več lahko da drugim.

Povezanost. Učitelj svojega poslanstva ne more izpolniti sam. Zaradi večje kakovosti in uspešnosti pri delu se povezuje s sodelavci. Skupinsko delo in medsebojno sodelovanje sta za njegovo strokovno in osebnostno rast zelo pomembna.

Poklicanost. Učiteljski poklic je lep, odgovoren in težak hkrati. Učitelj je po naravi dela človek za druge, zato je čut za sočloveka zanj ključnega pomena. Sposobnost razumeti drugega, se vanj vživeti, ga spremljati, se mu približati in ga pustiti tudi samega, predpostavlja učiteljevo svobodo, očiščeno neurejenih nagnjenj. Te sposobnosti lažje uresničuje tisti, ki čuti poklicanost k učiteljskemu poklicu in da mu je ta dan kot božji dar.

Naše dejavnosti

Organiziramo različna predavanja, vodimo pedagoške delavnice,  organiziramo kulturne prireditve, strokovne ekskurzije, pohode in priložnosti za duhovno poglabljanje (duhovne obnove, duhovne vaje, osebno spremljanje). Od leta 1997 izvajamo več programov stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev. Veseli smo programa prostovoljnega dela Človek za druge. Leta 1999 smo začeli v sodelovanju z jezuiti izdajati revijo Vzgoja, ki izhaja 4 x letno. Vsako leto četrto soboto v septembru praznujemo Slomškov dan. To je tradicionalno srečanje učiteljev, vzgojiteljev in katehetov, kjer  podelimo Slomškova priznanja in naziv častni član društva. Člani društva delujemo v 10 območnih skupnostih: Celje, Kranj, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Mozirje, Novo mesto, Tolmin, Trebnje in Zahodna Dolenjska.  Naše dejavnosti so namenjene vsem, ki vzgajajo in izobražujejo. V luči krščanskega etosa razumemo pedagoški poklic kot poslanstvo in življenjsko odločitev, da si prizadevamo za solidno znanje ter osebnostno, moralno in duhovno oblikovanje mladega človeka. Na poti k temu cilju nam je v pomoč Etični kodeks članov DKPS in  neprestano prizadevanje za strokovno in osebnostno rast z namenom, da ne izpolnimo le svojih ambicij, temveč čim popolneje služimo drugim in v različnih poklicnih in življenjskih trenutkih z Božjo pomočjo postajamo ljudje za druge.

Ob 20. obletnici delovanja društva smo pripravili tudi zbornik z naslovom Beseda je naših misli obraz. V njem smo na 84 straneh v besedi in sliki predstavili delovanje društva.

O dejavnostih, s katerimi uresničujemo 4 stebre, boste našli, če kliknete Osnovno stran DKPS.