Družina je toliko bolj trdna in zdrava, kolikor so družinski člani sposobni uskladiti svoje družinske funkcije z danostmi drugih članov družine.

Elisabeth Lukas

Vzgoja za ljubezen do domovine in države,

ODGOVORNO OHRANJAJMO SLOVENSKO IDENTITETO,

v soboto, 20. november 2021,

OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu/ splet

RAZPIS ZA SODELOVANJE S STROKOVNIM PRISPEVKOM

 

Vabimo vas k sodelovanju z izvirnim avtorskim strokovnim prispevkom, v katerem lahko predstavite svoje znanje in izkušnje pod naslovom Odgovorno ohranjajmo slovensko identiteto.

Mednarodna konferenca je namenjena pedagoškim delavcem, vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem vseh predmetnih področij (predšolska vzgoja ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje), razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem, raziskovalcem in drugim.

Učitelji ste vabljeni, da predstavite svoje izkušnje, primere poučevanja oz. vzgojnega delovanja s ciljem razvijanja pozitivnega odnosa do Slovenije, in sicer pri učnih predmetih, obšolskih dejavnostih ali v drugih situacijah. Prispevki naj se vsebinsko nanašajo na: odgovorno in aktivno državljanstvo; proces, vpliv in pomen osamosvajanja Slovenije; kako spodbujate in razvijate slovensko identiteto, odnos do slovenskega jezika, tradicije, kulture in umetnosti, obrti, znanosti, okolja …; kako spodbujate spoštovanje državnih simbolov; kako predstavite in ozaveščate pojme identiteta, odgovornost, aktivno državljanstvo, narod, država, domovina, osamosvojitev; kako spodbujate mlade, da bi v prihodnosti ostali in ustvarjali v Sloveniji ter prispevali k razvoju slovenske družbe … Naš dom in domovina se začneta v družini in se razširita v vas, mesto, občino, regijo, Slovenijo, Evropo, svet …

Veseli bomo vaših predstavitev različnih učnih strategij in primerov. Dobrodošli so tudi teoretični prispevki v povezavi s temo konference (izsledki raziskav, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog, teoretični koncepti spodbujanja aktivnega in odgovornega državljanstva, oblikovanja identitete, pregled učnih načrtov po določenih predmetih ali razredih …).

 

Cilji mednarodne konference:

 • ozavestiti pomen in nujnost oblikovanja državljanske identitete ter vzgoje za odgovorno in aktivno državljanstvo ter pozitiven odnos do države Slovenije; poiskati načine, kako to spodbujati pri mladih;
 • poglobiti znanje o državljanski in domovinski kulturi ter njenem pomenu;
 • spodbuditi učitelje, da pri svojem predmetu znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa spodbujajo razvoj državljanskih kompetenc, kot so politična pismenost, razvoj kritičnega mišljenja, stališč in vrednot;
 • opolnomočiti učitelje, da bolj uspešno spodbujajo učence k odgovornemu in aktivnemu državljanstvu in razvijajo pozitiven odnos do naroda, domovine in države Slovenije;
 • nakazati možnosti za medpredmetno sodelovanje in povezovanje znotraj domovinskih in državljanskih tem, povezanih z nastajanjem in ohranjanjem samostojne države Slovenije;
 • prepoznati domovinske in državljanske teme znotraj lastnega predmetnega področja;
 • učiteljem predstaviti različne primere dobre prakse vzgoje za državljanske kompetence pri razrednih urah, šolskih in drugih prireditvah ter na proslavah, pri zunajšolskih oz. dodatnih in interesnih dejavnostih.

Na konferenci bodo sodelovali predavatelji iz Slovenije in tujine. Spregovorili bodo o tem, kaj je identiteta, kako se je razvijala identiteta Slovencev skozi zgodovino, kako so uspeli izseljenci ohranjati slovensko identiteto ter domoljubje in kaj je tisto, kar človeka vleče nazaj v Slovenijo, čeprav je v tujini uspešen. Razmišljali bodo, kakšen je pomen osamosvojitve Slovenije za slovensko identiteto, kako prenašati vrednote domoljubja ter spoštovanja slovenskega jezika, kulture in tradicije na mlade, v čem je prihodnost slovenskega naroda, kakšna je naša odgovornost za prihodnost Slovenije ter kaj je tisto, kar naredi slovenskega človeka uspešnega.

Poleg predstavitve izvirnih avtorskih prispevkov si bomo lahko izmenjali znanje in izkušnje ter razpravljali o različnih pristopih, s katerimi bi povečali zanimanje mladih za narod, državo in domovino Slovenijo ter njen razvoj in obstoj. Če bo konferenca izvedena v živo, bo na njej priložnost tudi za neformalno druženje ter individualno izmenjavo izkušenj, povezovanje in dogovarjanje za skupne dejavnosti v prihodnosti.

Vsi udeleženci (navzoči in aktivni) boste prejeli potrdilo o udeležbi. Pisne strokovne prispevke udeležencev bomo objavili v e-zborniku, za objavo in predstavitev prispevka udeleženci prejmejo ustrezno potrdilo.

Avtorji strokovnega prispevka lahko pripravite vsebino iz enega izmed naslednjih sklopov (oziroma jih povezujete), ki jih opredeljuje Priporočilo Sveta EU o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje o državljanskih kompetencah:

 • znanje: kako učencem ustvarjalno približati znanje o nastanku države Slovenije, državnih simbolih, narodni identiteti, tradiciji, slovenskemu jeziku, kulturi, umetnosti, znanosti … (dogodki, podatki, koncepti, ideje, teorije) ter kako znanje pridobivati in razvijati;
 • spretnosti: kako v sklopu teme odgovornega ohranjanja identitete naše domovine Slovenije vzgajati za kritično mišljenje, reševanje problemov, timsko delo, razvoj sporazumevalnih in pogajalskih sposobnosti, analitične spretnosti;
 • odnosi in vrednote: kako spodbujati spoštovanje človekovih pravic, pripravljenost na udeležbo v demokratičnem odločanju, zanimanje za politična in družbeno-gospodarska gibanja, humanistiko, medkulturno razumevanje, zagotavljanje socialne pravičnosti in poštenosti.

 

Organizatorji bomo poskrbeli, da bo konferenca organizirana v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. l. RS 113/2020 z dne 21. 8. 2020), z določilom o referatih na mednarodnih konferencah.

Rok za oddajo povzetka strokovnega prispevka: ponedeljek, 5. 7. 2021. Kratek povzetek (od 800 do 1200 znakov – skupaj s presledki) oddajte v prijavnico na spletni strani organizatorja. Povzetke bo pregledal uredniški odbor. Prijavljeni bodo o tem, ali je njihov prispevek sprejet, obveščeni do

 1. 7. 2021 (uredniški odbor se bo odločil glede na vsebino in število prejetih povzetkov prispevkov).

Rok za oddajo celotnega strokovnega prispevka je 6. 9. 2021. Prispevki bodo poslani v recenzijo, za jezikovno in vsebinsko ustreznost prispevka odgovarjajo avtorji.

Več informacij: DKPS, Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana, 01/43-83-983, dkps.seminarji@gmail.com (prijave), dkps.konferenca@gmail.com (prispevki).

 

Organizacijski odbor za pripravo mednarodne konference