Govori o odsotnih in povedal ti bom, kdo si.

francoski pregovor

Razpis za sodelovanje s strokovnim prispevkom

Vabimo vas k sodelovanju z izvirnim avtorskim strokovnim prispevkom, v katerem lahko predstavite svoje znanje in izkušnje pod naslovom Živeti s kulturno dediščino danes za jutri.


Mednarodna konferenca je namenjena pedagoškim delavcem, vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem z vseh predmetnih področij (predšolska vzgoja ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje), razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem, raziskovalcem in drugim, tudi s področja neformalnega izobraževanja.


Učitelji in vzgojitelji ste vabljeni, da predstavite svoje izkušnje, primere poučevanja oz. vzgojnega delovanja pri učnih predmetih, obšolskih dejavnostih ali v drugih situacijah, katerih cilj je zavedanje pomena, poznavanja in ohranjanja materialne, družbene in duhovne kulturne dediščine na Slovenskem.


Strokovni prispevki naj se vsebinsko nanašajo na:
- različne primere ohranjanja kulturne dediščine: izberite samo en primer (npr. en običaj, praznik, način oblačenja, stavbo, jed, izdelek), ki ga poglobljeno in celovito predstavite, ga strokovno in praktično prikažete z več vidikov (zgodovinski, družbeni, čustveni, duhovni … – kdaj in kako je nastalo, zakaj, kaj sporoča, zakaj in kako se ohranja pri nas, kaj pomeni za prihodnost, kaj je to pomenilo za posameznika in skupnost),  kaj v šoli, vrtcu naredite, kako predstavite, zakaj, kakšna so spoznanja, težave, učinki …;
- pomen ohranitve družine za širšo skupnost, slovenski narod;
- pomen ohranjanja duhovne, materialne in družbene kulturne dediščine za obstoj in prihodnost družine, skupnosti, družbe, naroda;
- spremembe na področju ohranjanja kulturne dediščine ob osamosvajanju Slovenije;
- povezava med ohranjanjem kulturne dediščine ter razvojem odgovornega in aktivnega državljanstva;
- odnos do slovenskega jezika, tradicije, kulture in umetnosti, obrti, znanosti, okolja … (kakšen je ta odnos, kakšnega si želimo, kako naj  vzgajamo otroke in mlade …);


Veseli bomo vaših predstavitev različnih učnih strategij in primerov iz šolske prakse. Dobrodošli so tudi teoretični prispevki v povezavi s temo  konference (izsledki raziskav, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog, teoretični koncepti spodbujanja aktivnega in odgovornega  državljanstva, oblikovanja identitete, kritični pogled na učni načrt določenega predmeta ali razreda …).


Cilji mednarodne konference:
- ozavestiti pomen, krepiti poznavanje in ohranjanje materialne, družbene in duhovne dediščine za obstoj naroda ter za vzgojo za odgovorno in  aktivno državljanstvo ter pozitiven odnos do države Slovenije; poiskati načine, kako to spodbujati pri mladih;
- spodbuditi učitelje, da pri svojem predmetu znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa ozaveščajo ter spodbujajo ohranjanje kulturne dediščine  in s tem povezanih vrednot;
- opolnomočiti učitelje, da bolj uspešno spodbujajo učence k odgovornemu in aktivnemu državljanstvu in razvijajo pozitiven odnos do naroda,  domovine in države Slovenije;
- nakazati možnosti za medpredmetno sodelovanje in povezovanje znotraj domovinskih in državljanskih tem, povezanih z ohranjanjem kulturne  dediščine;
- zavedati se pomena osamosvojitve Slovenije ter vpliva tega procesa na ohranjanje kulturne dediščine;  
- zavedati se spretnosti in sposobnosti, ki jih je moč krepiti preko ohranjanja kulturne dediščine (različnih običajev, navad);
- učiteljem predstaviti različne primere dobre prakse na področju ohranjanja kulturne dediščine pri razrednih urah, šolskih in drugih prireditvah ter na proslavah, pri zunajšolskih oz. dodatnih in interesnih dejavnostih.
- vzgojiteljem predstaviti različne primere dobre prakse na področju ohranjanja kulturne dediščine pri rednem delu s predšolskimi otroki, na prireditvah, proslavah ter v sklopu dodatnih in interesnih dejavnosti.


Na konferenci bodo sodelovali predavatelji iz Slovenije in tujine. Spregovorili bodo o tem, kaj jim pomeni slovenska kulturna dediščina, kako so jo naši predniki na različnih področjih (materialno, duhovno, družbeno) razvijali skozi zgodovino, kako so slovensko kulturno dediščino ohranjali naši izseljenci in zamejci ter kje so (bile) ovire za to. Razmišljali bodo, kaj se je spremenilo na tem področju z osamosvojitvijo Slovenije, kako prenašati vrednote domoljubja ter spoštovanja slovenskega jezika, kulture in tradicije na mlade, kako lahko gradimo prihodnost  slovenskega naroda ter kaj pomeni odgovorno ohranjanje materialne, duhovne in družbene kulturne dediščine.

Poleg predstavitve izvirnih avtorskih prispevkov si bomo lahko izmenjali znanje in izkušnje ter razpravljali o različnih pristopih, s katerimi bi  povečali zanimanje mladih za narod, državo in domovino Slovenijo, predvsem z vidika poznavanja in ohranjanja kulturne dediščine. Če bo  konferenca izvedena v živo, bo na njej priložnost tudi za neformalno druženje ter individualno izmenjavo izkušenj, povezovanje in dogovarjanje za skupne dejavnosti v prihodnosti.

Vsi udeleženci (navzoči in aktivni) prejmejo potrdilo o udeležbi. Pisne strokovne prispevke udeležencev bomo objavili v e-zborniku, za objavo in predstavitev prispevka udeleženci prejmejo ustrezno potrdilo.

Avtorji strokovnega prispevka lahko pripravite vsebino iz enega izmed naslednjih sklopov (oziroma jih povezujete), ki jih opredeljuje Priporočilo  Sveta EU o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje o državljanskih kompetencah:

- znanje: kako učencem ustvarjalno približati znanje o slovenski tradiciji, običajih, materialni, duhovni in družbeni kulturni dediščini, slovenskemu  jeziku, kulturi, umetnosti, znanosti … (dogodki, podatki, koncepti, ideje, teorije) ter kako znanje pridobivati in razvijati;

- spretnosti: kako preko odgovornega ohranjanja slovenske kulturne dediščine vzgajati za kritično razmišljanje, reševanje problemov, timsko  delo, razvoj sporazumevalnih in pogajalskih sposobnosti, analitične spretnosti, motoričnih spretnosti, plesa, obrti, kulinarike, bontona; 

- odnosi in vrednote: kako s pomočjo kulturne dediščine spodbujati medsebojno spoštovanje in sodelovanje, odgovornost, spoštovanje  človekovih pravic in dostojanstva vsakega človeka, pripravljenost na udeležbo v demokratičnem odločanju, zanimanje za politična in družbeno-gospodarska gibanja, humanistiko, medkulturno razumevanje, zagotavljanje socialne pravičnosti in poštenosti, iskanje smisla in poslanstva.

Organizatorji se ne zavezujemo, da bo konferenca organizirana v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v  nazive (Ur. l. RS 113/2020 z dne 21. 8. 2020), z določilom o referatih na mednarodnih konferencah.

Rok za oddajo povzetka strokovnega prispevka je ponedeljek, 4. 7. 2022.

Kratek povzetek (od 800 do 1200 znakov – skupaj s presledki) oddajte v prijavnico na spletni strani organizatorja. Povzetke bo pregledal uredniški odbor. Prijavljeni bodo o tem, ali je njihov prispevek sprejet,  obveščeni do 18. 7. 2022 (uredniški odbor se bo odločil glede na vsebino in število prejetih povzetkov prispevkov).

Rok za oddajo celotnega strokovnega prispevka je 5. 9. 2022. Prispevki bodo poslani v recenzijo, za jezikovno in vsebinsko ustreznost prispevka odgovarjajo avtorji.

Podrobnejša navodila avtorjem za pripravo prispevka 

Prijava prispevka in kotizacija

Več informacij: www.dkps.si/izobrazevanje, DKPS, Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana, 01/43-83-983 (tor, čet: 9h do 12h),
dkps.seminarji@gmail.com (prijave), dkps.konferenca@gmail.com (prispevki).

Organizacijski odbor za pripravo mednarodne konference