Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Navodila za pisanje člankov

Revija Vzgoja izhaja štirikrat letno: marec, junij, september, december. Prispevke sprejemamo celo leto. Po prejemu ga pregledamo v uredništvu in vam sporočimo kako bo z objavo. V žarišču je določena tema izpostavljena, ostale rubrike so stalne in prispevki v njih niso vezani na temo žarišča.

Objavo članka lahko uveljavljate pri napredovanju. Člankov ne honoriramo. Že objavljenih prispevkov ali prispevkov, ki so v preverjanju pri drugi reviji, ne sprejemamo v objavo.

 1. Besedilo pošljite po e-pošti (revija.vzgoja@gmail.com), ob tem navedite svoj točen naslov, e-naslov ter telefonsko številko, na katero ste dosegljivi. 
 2. Dolžina članka naj bo med 6.000 do 9.000 znaki (s presledki).
 3. Naslov naj bo kratek, jasen in sporočilen. Podnaslov je lahko daljši (če je potreben). Če je potrebno in smiselno, ima lahko besedilo več podnaslovov.
 4. Velikost črk naj bo 12, pisava Times New Roman CE.
 5. Zaželeno je, da avtor napiše 2-3 stavke povzetka besedila, ki ga objavimo kot uvod v članek (pod naslovom).
 6. V besedilu uporabite enojni narekovaj, če je ena beseda v prenesenem pomenu ali v pogovornem jeziku, npr. 'špilati', in dvojnega, če gre za dobesedni navedek: npr. "Čestitam vam," piše gospa v pismu uredništvu.
 7. VELIKIH ČRK za poudarjanje določenih misli raje ne uporabljajte. Bolje je krepki in poševni tisk.
 8. Zaželena je fotografija avtorja, ni pa nujna.
 9. Če imate fotografije, katerih vsebina je povezana s člankom, jih pošljite preko e-pošte oz. kanala za pošiljanje večjih dokumentov (Wetransfer ipd.) samostojno, v .jpg formatu. Pomembno je, da so fotografije dovolj dobre - dovolj visoke ločljivosti (vsaj 1 MB).
 10. Za jezikovni pregled člankov poskrbimo na uredništvu. Če so spremembe vsebinske, jih podamo v vpogled avtorju.
 11. Navajanje literature:

V besedilu: ko gre za opisno navajanje besedila, v oklepaju navedite priimek avtorja, letnico (Pediček, 1995), če je možno, tudi strani. Ko navajate dobesedno (» … «), je poleg priimka in letnice navedba strani obvezna (Pediček, 1995: 45–48).

 • En avtor: (Novak, 2000: 11)
 • Dva avtorja: (Novak in Horvat, 2012: 11)
 • Več kot dva avtorja: (Novak idr., 2020)
 • Navajanje vsaj 2 virov: (Simonič, 2000; Jangeward, 2012)
 • Navajanje dokumenta oziroma dela, ki nima avtorja: (Ustava RS, 1991)

Na koncu besedila: dosledno navedite vso literaturo, ki ste jo pri pisanju uporabili. V primeru je zapisano navajanje besedil iz revije, zbornika in knjige:

=> Monografija

 • Jerebic, Drago; Jerebic, Sara (2017): Bližina osrečuje. Celje: Mohorjeva družba.
 • Kunaver, Vojko; Brodnik, Vilma; Gaber, Bernarda idr. (2011): Učni načrt. Program osnovna šola. Zgodovina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 20. 2. 2015 s spletne strani: www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_zgodovina.pdf.
 • Musek, Janek (2015): Osebnost, vrednote in psihično blagostanje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

=> Prispevek v zborniku:

 • Korošec, Marjana (2019): Slovenka sem, Slovenka bom ostala. V Erika Ašič (ur.): Vzgoja za ljubezen do domovine in države: zbornik (str. 53–59). Ljubljana: Društvo katoliških pedagogov Slovenije. Pridobljeno 12. 1. 2020 s spletne strani: https://www.dkps.si/fileadmin/user_upload/MK_2019_zbornik.pdf.
 • Rajar, Alenka; Gašperlin, Lea; Žlender, Božidar (2006): Karcinogene komponente v predelanih in toplotno obdelanih živilih. V Lea Gašperlin; Božidar Žlender (ur.): Karcinogene in antikarcinogene komponente v živilih. 24. Bitenčevi živilski dnevi '06, Ljubljana, 9.–10. november 2006 (str. 89–101). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo.

=> Članek v reviji, časopisu:

 • Gaventa, William (2016): Disability and spirituality: re-membering wholeness in services and supports. Journal of Disability & Religion, 20(4), str. 307–316. Pridobljeno 8. 8. 2017 s spletne strani: dx.doi.org/10.1080/23312521.2016.1239155.
 • Kham, Boris (2015): Posredovanje znanja prinaša odgovornost. Pogovor z dr. Edvardom Kobalom. Vzgoja, letnik XVII, št. 67, str. 30–33.
 • Kuralt, Špela (2018): Po ureditvi trga starejši težje do knjižnice. Delo, 29. 11. 2018, str. 8.
 • Kuralt, Špela (2020): Pri učenju matematičnih pojmov poje pesmi. Delo, 29. 2. 2020. Pridobljeno 2. 3. 2020 s spletne strani: www.delo.si/novice/slovenija/pri-ucenju-matematicnih-pojmov-poje-pesmi-282864.html.

=> Krajša objava na spletni strani organizacije, katere avtorstvo ni znano:

=> Korporativno avtorstvo

 • Varuh človekovih pravic RS (2015): Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2014. Ljubljana: Varuh človekovih pravic RS.

=> Slovarji

 • Slovar slovenskega knjižnega jezika (1994). Ljubljana: DZS.

=> Pravna besedila

 • Ustava Republike Slovenije (1991). Uradni list RS, št. 68/06 (30. 6. 1991).

 

 

12. Hkrati s pošiljanjem članka pošljite tudi obrazec Prijavnica prispevka (pdf, word). Obrazec izpolnite, podpišete, skenirate in pošljete po e-pošti  (urednistvo@revija-vzgoja.si) ali po navadni pošti na naslov uredništva (Vzgoja, Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana).

 

Hvala in uspešno pri pisanju!