Če si ljubezen, si eno veliko srce, si nekdo, ki prinaša iskrenost, toplino, smeh, mir, spoštovanje, pozornost, svobodo, življenje …

Erika Ašič

Slomškova priznanja

Po 16 letih organiziranega delovanja društva, leta 2005, smo udejanili misel, da izkažemo pozornost in priznanje članom, ki s svojim delovanjem določajo utrip skupnosti in so nekakšen svetilnik nam vsem.

14. februarja 2005 je bila oblikovana komisija za priznanja pod okriljem upravnega odbora društva. Ta je pripravila pravilnik o Slomškovih priznanjih, ki so bila delno spremenjena v letu 2011. Priznanje društvo podeljuje praviloma članom društva ali skupinam, ki najmanj 5 let delujejo na vzgojno-izobraževalnem področju. Merila za dodelitev priznanja so zavzeto vzgajanje in poučevanje, pomemben prispevek k razvoju pedagoške teorije, razvijanje modelov dobre pedagoške prakse, načrtno posredovanje etičnih vrednot mladim, prispevek k strokovnemu razvoju in uveljavljanju društva in življenjsko delo.

Kandidate za priznanja lahko predlagajo najmanj trije člani društva, območne skupnosti društva, upravni odbor društva in strokovni svet društva, na osnovi razpisa, objavljenega v maju ali juniju na spletni strani društva, v tedniku Družina, v reviji Vzgoja, na Radiu Ognjišče, v reviji Naša kateheza.

Razpis za podelitev Slomškovih priznanj za leto 2024

Društvo katoliških pedagogov Slovenije objavlja razpis za podelitev Slomškovih priznanj za leto 2024. Rok za oddajo je 7. junij 2024.

 

Priznanja se podeljujejo članom društva, izjemoma tudi drugim, za delo na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, ki:

- zavzeto vzgajajo in poučujejo,

- pomembno prispevajo k razvoju pedagoške teorije,

- pomembno prispevajo k uveljavljanju novih modelov pedagoške dejavnosti,

- razvijajo in uveljavljajo modele dobre vzgojne prakse,

- mladim načrtno posredujejo etične in moralne vrednote,

- pri delu z mladimi sledijo etičnemu kodeksu društva,

- se trudijo za uveljavljanje etičnega kodeksa v pedagoški praksi,

- prispevajo k strokovnemu razvoju in uveljavljanju društva,

- za življenjsko delo.

 

Podrobnejša določila in pogoji so objavljeni v Pravilniku o Slomškovih priznanjih na spletni strani društva na naslovu http://www.dkps.si/drustvo/slomskova-priznanja.

 

Predlog mora vsebovati življenjepis, področje dejavnosti in razlog za pridobitev priznanja in naj skupaj  ne presega 5000 znakov s presledki.  

 

Predloge pošljite najpozneje do 7. junija 2024 v zaprti kuverti na naslov:

Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Za Slomškova priznanja – ne odpiraj!«.

 

Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in skladno z drugim odstavkom 11. člena Pravilnika o Slomškovih priznanjih, ne bomo upoštevali.

 

Priznanja bodo podeljena ob praznovanju Slomškovega dne, 21. septembra 2024, na Slomu pri Ponikvi.

 

Ljubljana,  25. aprila  2024

                               Marko Zevnik

predsednik komisije

za podeljevanje priznanj DKPS,