Družina je toliko bolj trdna in zdrava, kolikor so družinski člani sposobni uskladiti svoje družinske funkcije z danostmi drugih članov družine.

Elisabeth Lukas

Pravilnik o podeljevanju Slomškovih priznanj

Na podlagi 18. člena pravil Društva katoliških pedagogov Slovenije (v nadaljevanju "društvo"), je upravni odbor društva na seji dne 1. 2. 2011 sprejel spremembe in dopolnitve splošnega akta, ki je bil sprejet  4. 4. 2005 in glasi:

PRAVILNIK O SLOMŠKOVIH PRIZNANJIH

Splošne določbe

1. člen

Ta pravila urejajo postopek predlaganja in podeljevanja Slomškovih priznanj Društva katoliških pedagogov Slovenije na področju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji ( v nadaljnjem besedilu "priznanja").

2. člen

Priznanja se podeljujejo članom društva za delo na vseh področjih vzgoje in izobraževanja - ki zavzeto vzgajajo in poučujejo, - ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške teorije, - ki pomembno prispevajo k uveljavljanju novih modelov pedagoške dejavnosti, - ki razvijajo in uveljavljajo modele dobre vzgojne prakse, - ki mladim načrtno posredujejo etične in moralne vrednote, - ki pri delu z mladimi upoštevajo etični kodeks društva. - ki se trudijo za uveljavljanje etičnega kodeksa v pedagoški praksi, - ki prispevajo k strokovnemu razvoju in uveljavljanju društva, - za življenjsko delo.

3. člen

Kandidate za priznanja lahko predlagajo najmanj trije člani društva, območne skupnosti društva, upravni odbor društva in strokovni svet društva. Organi društva oblikujejo in sprejmejo svoj predlog na seji.

Vrste priznanj

4. člen

Priznanje lahko prejme posameznik, skupina ali pravna oseba s področja: - predšolske vzgoje, - osnovnega šolstva, - srednjega šolstva ali - ostalih vzgojno-izobraževalnih področij.

Društvo podeli vsako leto največ tri priznanja.

5. člen

Priznanje lahko prejme - posameznik, ki je ob razpisu priznanj praviloma (popravek potrjen 1. 2. 2011) član društva in deluje na vzgojno izobraževalnem področju najmanj 5 let, - skupine ali pravne osebe, v katerih praviloma delujejo člani društva na na vzgojno izobraževalnem področju najmanj 10 let.

Posameznik, skupina ali pravna oseba lahko prejme priznanje samo enkrat.

Način podeljevanja priznanj

6. člen

Priznanja podeljuje upravni odbor društva na predlog komisije za podeljevanje priznanj društva ( v nadaljnjem besedilu "komisija"). Komisija ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje upravni odbor društva. Član komisije ne more biti kandidat za priznanja v času mandata. Mandat predsednika in članov komisije preneha s prenehanjem mandata upravnega odbora.

7. člen

Komisija vsako leto objavi javen razpis za podelitev priznanj s pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati.

8. člen

Slomškova priznanja so pisna. Predlog oblike priznanja predloži komisija v potrditev upravnemu odboru Upravni odbor slovesno podeli priznanja enkrat letno v okviru praznovanja Slomškovega dne.

Način dela komisije

9. člen

Komisija se sestane vsaj dvakrat letno: - Na 1. seji pripravi razpis in pogoje kandidiranja. - Na 2. seji pregleda prispele predloge, pripravi dopolnitve predlogov, pripravi poročilo upravnemu odboru in predlog kandidatov.

10. člen

Komisija objavi razpis priznanj društva vsako leto posebej. Razpis je objavljen na spletni strani društva, v tedniku DRUŽINA, v reviji VGOJA, na RADIU OGNJIŠČE, v reviji NAŠA KATEHEZA.

11. člen

Razpis obsega: - določila, kdo lahko prejme priznanje - obvezne priloge, ki jih mora imeti predlog za priznanje, - priloge, ki dodatno utemeljujejo predlog, - rok, do katerega morajo biti predlogi poslani, - naslov, na katerega je treba poslati predloge.

Predlogi morajo biti pisni in poslani v zaprti ovojnici na naslov Društva katoliških pedagogov Slovenije s pripisom "Slomškova priznanja - Ne odpiraj". Razpis in rok se mora zaključiti 20. junija tekočega leta.

Rok za prijavo ne sme biti krajši kot 30 dni.

Razpisni rok prične teči datumom izida Družine, v kateri je objavljen razpis oziroma z dnem, ko je bil razpis objavljen na internetni strani društva.

12. člen

Komisija prouči predloge za podelitev priznanj. Komisija lahko preveri navedbe v utemeljitvah, lahko pa zahteva od predlagateljev dopolnitev predloga in dodatne podatke. Komisija si lahko tudi sama pridobi dodatna mnenja o predlaganih kandidatih.

13. člen

Komisija na podlagi pravilnika in utemeljitve predlogov in svoje presoje pripravi predlog za podelitev priznanj.

Komisija sprejme predlog kandidatov za priznanja s soglasjem absolutne večine članov in ga posreduje upravnemu odboru.

14. člen

Komisija dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi njen predsednik. Komisija lahko dela in odloča, če so na seji prisotni vsaj trije člani komisije.

15. člen

Komisija o svojem delu vodi zapisnik. Zapisnik vsebuje podatke o dnevnem redu, prisotnih, odsotnih, glavne podatke o poteku seje, zlasti o predlogih in sprejetih sklepih.

V zapisnik se obvezno vpisujejo rezultati glasovanja.

Končne določbe

16. člen

Pravilnik, spremembe in dopolnitve pravilnika sprejme upravni odbor društva.

Predlog za spremembo ali dopolnitev lahko poda posameznik ali organi društva. Predlog mora biti pisno utemeljen.

17. člen

Pravilnik, spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme upravni odbor društva.

Ljubljana, 4. 4. 2005

18. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik, sprejet na upravnem odboru društva dne 4. aprila 2005.

Ljubljana, 1. februar 2011 

Predsednica DKPS
Marija Žabjek